Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : luni , 7 februarie 2022 , 10:26
ANUNŢ CONCURS 1 POST PAZNIC

ANUNŢ

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu, Snagov, judetul Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de PAZNIC, vacant pe perioada nedeterminata,  cu studii medii, în data de 03.03.2022, ora 10.00.

Data  limită,  până  la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs,  este de 22.02.2022, ora 16.00

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel. 021 3521997

Pentru a ocupa un post contractual vacant pe perioada nedeterminata, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011.

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Detine atestat privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanei, conform art. 38 mdin Legea nr. 333/ 2003.

Atribuţii principale ale postului:

 • Atributii conform fisei postului

Concursul constă în:

 • probă scrisă -2 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

·         cerere de înscriere la concurs;

·         copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;

·         copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;

·         copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;

·         cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de paznic;

·         adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

·         curriculum vitae.

TEMATICA

1.      Sistemul de pază şi dispozitivul de pază

2.      Mijloace tehnice folosite în pază

3.      Postul şi agentul de pază

4.      Obligaţiile şi drepturile personalului de pază

5.      Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază

6.      Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora

7.      Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport

8.      Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI

BIBLIOGRAFIE:

9.      LEGEA nr. 333/ 08.07.2003 -  Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanei;

10.  Hotararea 301/11.04.2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanei nr. 333/ 08.07.2003

3. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

4. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ; 

 

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs  Data / perioada Observaţii

Publicarea anunţului : 07.02.2022 - Afisare la avizierul scolii, Monitorul Oficial

Depunerea dosarelor de înscriere : 08 – 22.02.2022, pana la ora 15.00 - La secretariatul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Verificarea şi validarea dosarelor : 01.03.2022, pana la ora 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor finale : 02.03.2022, 13.00 - 16.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba scrisă : 03.03.2022, ora 10.00 – 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluarea lucrărilor : 03.03.2022, ora 12.00 – 13.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea rezultatelor : 03.03.2022, ora 13.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu

Depunerea contestaţiilor : 03.03.2022, ora 13.00 – 14.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 03.03.2022, ora 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Interviul : 03.03.2022, incepand cu ora 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afisare rezultate finale : 03.03.2022, ora 18.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu

 

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : luni , 7 februarie 2022 , 10:12
ANUNŢ CONCURS 1 POST ADMINISTRATOR FINANCIAR

ANUNŢ

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu, Snagov, judetul Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR, temporar vacant, cu studii superioare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de contabil, contabil-şef, în data de 24.02.2022, ora 10.00.

Data limită, până la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs, este de 14.02.2022 ora 15.00

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel. 021 3521997

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011.

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii (absolvirea unei instituții de învățământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat)
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Cunoştinţe de accesare platformă FOREXEBUG, REVISAL, EDUSAL;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Atribuţii principale ale postului:

 • Atributii conform fisei postului si Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

Concursul constă în:

 • probă scrisă - 2 h
 • probă practică - 1 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de contabil/ contabil șef;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

TEMATICA:

1.                            Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la: 

 • Contabilitatea activelor fixe;
 • Înregistrarea amortizării;
 • Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.

2.                            Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice

3.                            Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor

4.                            Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

5.                            Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar

6.                            Exercitarea controlului financiar preventiv

7.                            Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

BIBLIOGRAFIE:

o    Legea nr. 153/ 2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

o    Legea contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Legea nr. 500/b2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

o    Ordinul nr 1139/ 2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

o    Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Decret nr 209/ 1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;

o    OMFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;

o    Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/ 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Ordin 2021/ 2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/ 2005;

o    Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice;

o    Ordinul nr 1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o    OUG nr. 114/ 2018;

o    Ordonanța nr119/ 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

o    ORDIN Nr. 2634/ 2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

o    Legea nr 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;

o    OMFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

o    Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

o    OUG 158/ 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

o    Ordinul nr 629/ 2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

o    HG423/ 2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES integrați în învățământul de masă

o    Ordinul nr1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

o    Ordinul nr 720/ 2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

o    OMFP 517/ 2016 - FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;

o    Hotărârea nr1395/ 2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale;

o    ROFUIP aprobat prin OMEN nr. 5447/ 31.08.2020, privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar,

 

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs /  Data / perioada /Observaţii

Publicarea anunţului : 07.02.2022  -  Afisare la avizierul scolii, Monitorul Oficial

Depunerea dosarelor de înscriere : 08 – 14.02.2022, pana la ora 15.00 - La secretariatul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Verificarea şi validarea dosarelor : 22.02.2022, pana la ora 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor finale : 23.02.2022, 13.00 - 16.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba scrisă : 24.02.2022, ora 10.00 – 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluarea lucrărilor : 24.02.2022, ora 12.00 – 12.30  - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea rezultatelor : 24.02.2022, ora 12.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestaţiilor : 24.02.2022, ora 12.30 – 13.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 24.02.2022, ora 13.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba practica : 24.02.2022, ora 13.30 – 14.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluare : 24.02.2022, ora 14.30 – 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

Afişarea rezultatelor : 24.02.2022, ora 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

Depunerea contestaţiilor : 24.02.2022, ora 14.30-15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 24.02.2022, ora 15.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Interviul : 24.02.2022, incepand cu ora 15.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afisare rezultate finale : 24.02.2022, ora 18.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 17 decembrie 2021 , 11:56
Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Ordinul și calendarul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

94 articole
Recomandate
sâmbătă , 22 iunie 2024 , 22:00
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00