Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : miercuri , 18 mai 2022 , 09:00
Înscrierea la Examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie

 

Înscrierea la Examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie

Perioada de inscriere : 23 mai - 27 mai 2022

Candidații din seria curentă și din seriile anterioare depun dosarele la secretariatul liceelor unde au absolvit. Dosarele se depun la secretariatul liceului din str. BUJORULUI , nr. 14 , Snagov, Ilfov

Candidații care au absolvit în alte județe, cu domiciliul în județul Ilfov, depun dosarele de înscriere la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean(Interval orar la ISJ Ilfov - 9,00 -15,00 in fiecare zi de inscriere) pentru aprobare și repartizare la uncentru de examen care are în planul de școlarizare filiera, profilul, specializarea acreditată pe care a absolvit-o candidatul. Aceștia vor depune dosarul la centrul de examen la care au fost repartizați.

Candidații din seriile anterioare achită taxa de înscriere la secretariatul unității de învățământ.

Candidații din alte județe achită taxa la ISJ Ilfov când depun dosarul de înscriere.

Taxa este : 376  RON = 3 PROBE, 125 RON = 1 PROBĂ

Acte   necesare pentru înscrierea la examenul  național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022:

1. DOSAR

2. POZE ¾ (2 BUCĂȚI)

3. COPIE CERTIFICAT DE  NAȘTERE ȘI CARTE DE IDENTITATE

4. FOAIE MATRICOLĂ

5. CERERE-TIP – se completează la secretariatul unității școlare absolvite.

6. ADEVERINȚĂ RECUNOAȘTERE PROBE (daca este cazul) - pentru candidații din seriile anterioare sau seria curenta.

7. Taxa sustinere examen/proba - daca este cazul - pentru cei care au sustinut examenul mai mult de 2 sesiuni 

8. CERERE către inspectorul școlar general –pentru candidații din  alte județe –se completează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

 

RESURSE ISJ ILFOV (isjilfov.ro)

Înscrierea la examenul național de bacalaureat

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : luni , 16 mai 2022 , 08:51
Înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar, pentru anul şcolar 2022-2023

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLINCEANU - SNAGOV

OFERTĂ GRĂDINIȚA Nr.1  - AN ȘCOLAR 2022-2023

 

Adresa: Str. Bujorului nr.14

Telefon: 021.352.19.97

Fax: 021.352.19.97

mail: lmksnagov@yahoo.com

web: www.lmk.ro

 

Număr de grupe pentru anul școlar 2022-2023:  2 grupe

-      Grupa mică-mijlocie

-      Grupa mare

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile din localitatea Snagov

Descrierea unității școlare: Procesul de învățamant se desfășoară în clădirea din strada Bujorului nr. 14.

Informaţii pentru părinţi: Oferta pentru anul școlar 2022-2023 învățământ preșcolar:

v  resurse materiale :

-      2 săli de grupă dotate cu mobilier modern

-      loc de joacă cu mobilier nou și modern

-      sistem de supraveghere video în interiorul clădirii și în exteriorul acesteia

-      bibliotecă dotată cu un număr mare de cărți pentru copii

-      cabinet de consiliere psihopedagogică

 v  activități extracurriculare :

-      activități de protecție a persoanei: prelucrarea normelor de protecție și de educație rutieră

-      activități igienico-sanitare: păstrarea sănătății, boli transmisibile

-      activități cultural-educative: celebrarea unor sărbători creștine

-      activități cultural-artistice: serbări, momente artistice în cadrul unor evenimente, diverse ateliere

-      activități de cunoaștere și protejare a mediului înconjurător: excursii, tur virtual

-      activități distractive: carnavaluri, piese de teatru

-      activitați de integrare în societate și relaționare: acțiuni caritabile, acțiuni de colaborare cu alte școli și instituții.

 

Modalitatea de stabilire a locurilor libere: ocuparea locurilor libere după finalizarea procesului de reînscriere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel – grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani), cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

Criterii generale de departajare:

-     existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

-      existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-      existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

-      existența unui document eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criterii specifice de departajare (Criteriul/Documentul doveditor):
- Unul dintre părinți are locul de munca în circumscripția școlară sau în unitatea noastră de învățământ / Adeverință de la locul de muncă
- Rudele apropiate locuiesc în circumscripția școlară și se ocupă de îngrijirea copilului / Copie după BI/CI al rudelor și declarație pe proprie răspundere privind activitatea de îngrijire a copilului.

Documente de înscriere:

- Cerere de înscriere;

- Copie certificat de naștere copil;

- Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;

- Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);

- Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal (în situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, dar din orice motiv, unul dintre părinți, nu își exprima voința prinvind reînscrierea/înscrierea copilului la unitatea de învățământ respectivă, aceasta decizie se ia de către părintele cu care locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului);

- Fisa medicală, completata potrivit reglemetărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar);

- Avizul IȘJ Ilfov pentru copiii care nu vor fi înscriși în clasa pregătitoare, anul școlar 2022 – 2023, din motive medicale (conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani);

- Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat.

Programul reînscrierilor și înscrierilor: 8.00 – 16.00 - de luni până vineri, conform calendarului

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2022 – 2023: 16.05.2022 – 27.05.2022

Etapele înscrierii:

Etapa I – 30.05.2022 – 15.06.2022

Etapa II – 16.06.2022 – 30.06.2022

 

Calendarul înscrierilor:

Etapa I DE INSCRIERE – 30.05.2022 – 15.06.2022

30.05.2022–10.06.2022 - 1. Colectare cereri de înscriere

Părinții copiilor vor înregistra solicitările de înscriere în unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari care au locuri disponibile pentru anul școlar 2022-2023. Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru grupa mare, indiferent de locurile disponibile.

Solicitarea de înscriere va fi însoțită de documente justificative care să demonstreze criteriile de departajare specifice elaborate de către unitățile de învățământ preșcolar sau grupe de preșcolari.

Părintele/tutorele/reprezentantul legal completează/își exprimă maxim trei opțiuni pentru unități de învățământ în care există locuri disponibile.

Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest caz, etapa de validare a fișelor și de completare a documentelor necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tutror măsurilor de protecție. Comunicarea va fi afișată la sediul unității de învățământ, la loc vizibil și va fi postată pe site-ul acesteia.

14.06.2022-15.06.2022 - 2. Procesare cereri de înscriere

După perioada de colectare a cererilor de înscriere, în toate unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, unde au existat locuri disponibile, comisiile de înscriere vor analiza dosarele/cererile depuse și vor afișa listele cu copiii admiși/respinși, precum și numărul locurilor libere unde este cazul.

Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile după prima etapă, nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.

Etapa II DE INSCRIERE – 16.06.2022 – 30.06.2022

16.06.2022-24.06.2022 - 1. Colectare cereri de înscriere

Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, solicită înscrierea la o unitate de învățământ cu nivel preșcolar care are locuri libere.

Solicitarea de înscriere se va realiza și prin fax, postă electronică sau telefonic, în intervalul orar afișat de unitatea de învățământ. Vor fi furnizate date privind solicitantul, copilul, opțiunile privind unitățile la care se dorește înscrierea (maxim 3), motivul încadrării în criteriile generale sau specifice de departajare.

Toate informațiile declarate în cererea de solicitare a înscrierii, documentele anexate, vor fi verificate de membrii comisiei de înscriere a unității de învățământ.

27.06.2022-30.06.2022 - 2.Procesare cereri de înscriere

După perioada de colectare a cererilor de înscriere, în toate unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, unde au existat locuri disponibile, comisiile de înscriere vor analiza dosarele/cererile depuse și vor afișa listele finale.

Numai în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor copiilor care au împlinit vârsta de 3 ani la data de 31.08.2022 și cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 3 ani

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : marţi , 29 martie 2022 , 15:16
Înscrierea a copiilor în învățământul primar - Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2022-2023

 

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1.09.2022-31.12.2022

Cine participă la evaluarea nivelului de dezvoltare?

·       Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09.2022-31.12.2022 și care nu au frecventat grădiniță sau copiii care s-au întors din străinătate în vederea înscrierii în învățământul primar

Evaluarea nivelului de dezvoltare se realizează la solicitarea scrisă părintelui în vederea înscrierii în clasa pregătitoare.

 

Unde se va face evaluarea?

Centrul nr. 25 de evaluare a copiilor - Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică - Liceul Teoretic „Mihail  Kogălniceanu" Snagov

  Str. Intrarea Bujorului, nr. 14 , Snagov 

 Tel. 021.352.19.97 - copiii neînscrişi în grădiniță sau care s-au întors din străinătate cu  domicilul în Snagov, Ghermăneşti, Tâncăbești

 

Cum se procedează?

 ·        Sunați la numarul afișat mai sus

·        Completați cererea la sediul unității de învățământ

·        Stabilirea zilei și a orei evaluării

  

Documente necesare :

·        Copie certificat naștere copil

·        Copie C.I părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal

·        Copie certificat de căsătorie

    În cazul în care părinții sunt divorțați/necăsătoriți este nevoie și de acordul de evaluare din partea celuilalt părinte.

 Evaluarea nivelului de dezvoltare se realizează în prezența părintelui.

Rezultatul evaluării este înmănat direct părintelui sau transmisă prin email, postă cu confirmare de primire.

 

Programul centrului de evaluare a nivelului de dezvoltare:

 Miercuri - 30.03.2022 – între orele 14:00-18:00

Joi -  31.03.2022 – între orele 10:00 – 14:00

Luni -  4.04.2022 - între orele 14:00-18:00

Marți - 5.04.2022 - între orele 10:00 – 14:00

Miercuri -  6.04.2022 - între orele 14:00-18:00

Joi - 7.04.2022 - între orele 10:00 – 14:00

Vineri -7.04.2022 - între orele 10:00 – 14:00

94 articole
Recomandate
sâmbătă , 22 iunie 2024 , 22:00
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00