Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 24 martie 2022 , 14:02
Simulare BACALAUREAT 2022 - Calendar

SIMULARE

BACALAUREAT 2022

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU

  

CALENDAR

 

 Proba Ea) – Limba romana – 28.03.2022(Luni) 

Proba Ec) – Istorie/Matematica – 29.03.2022(Marti) 

Proba Ed) – Proba la alegere – 30.03.2022(Miercuri) 

   

EXAMENUL INCEPE LA ORA 9.00

 CANDIDATII SE VOR PREZENTA IN SALA CEL TARZIU LA ORA 8.30

 

 Presedinte,

Prof. Ionescu Alina Emilia

 

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 24 martie 2022 , 13:55
Înscrierea a copiilor în învățământul primar - Clasa pregătitoare

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLINCEANU - SNAGOV

OFERTA CLASA PREGĂTITOARE - AN ȘCOLAR 2022-2023

Adresa: Str. Bujorului nr.14

Telefon: 021.352.19.97

Fax: 021.352.19.97

maillmksnagov@yahoo.com  

webwww.lmk.ro

Număr clase pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023:  1 clasă – 22 locuri

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile din localitatea Snagov Descrierea unitătii școlare: Oferta Liceului Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu"  pentru anul școlar 2022-2023 este o clasă pregătitoare (22 elevi) cu profesor pentru învățământul primar. Procesul de invățamant se desfășoară in cladirea din strada Bujorului nr. 14.

Informaţii pentru părinţi: Oferta pentru anul școlar 2022-2023 invățământ primar:

resurse materiale :

        11 săli de clasă dotate cu mobilier modern

        Laborator de informaticpă dotat cu 25 de calculatoare conectate la internet

        Teren de sport cu o suprafată de 1000 mp

        Teren de joaca cu o suprafată de 200 mp

        Sistem de supraveghere video in interiorul clădirii si in exteriorul acesteia

        Biblioteca dotată cu un numar de 12.185 de volume

        Cabinet de consiliere psihopedagogică a elevilor

    activități extracurriculare :

        activități de protecție a persoanei: prelucrarea normelor de protecție si de educație rutieră

        activități igienico-sanitare: păstrarea sănătății, boli transmisibile

        activități cultural-educative: celebrarea unor sărbători creștine

        activitati cultural-artistice: serbări, concurs de recitări, concurs de interpretare vocală

        activități de cunoaștere si protejare a mediului inconjurător: excursii, drumeții,tur vitual

        activități distractive: carnavaluri

        activitati de integrare in societate si relaționare: acțiuni caritabile, acțiuni de colaborare cu alte școli.

 

Modalitatea de stabilire a locurilor libere: numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă

 

Criterii generale de departajare:

-      existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

-   existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

-      existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-      existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

Criterii specifice de departajare:

 - Criteriu - Unul dintre parinti are locul de munca in circumscriptia scolara sau in unitatea noastra de invatamant ;  Documentul doveditor - Adeverinta de la locul de munca

 - Criteriu - Rudele apropiate locuiesc in circumscriptia scolara si se ocupa de ingrijirea copilului; Documentul doveditor - Copie dupa BI/CI al rudelor si declaratie pe proprie raspundere privind activitatea de ingrijire a copilului.

 

Documente de inscriere:

-   Cerere – tip, insotita de documente justificative (se poate depune fizic la sediu sau completa online si transmisa prin email sau posta)

-     Declaratie tip pe propria raspundere cu privire la veridicitatea informatiilor completate in cerere

-     Recomandarea de inscriere la clasa pregatitoare, conform art. 6 alin. (1) – daca este cazul

-   In situatia parintilor divortati, dovada modului in care se exercita autoritatea parinteasca si la care din ei a fost stabilita locuinta minorului

Documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si specifice de departajare pentru cei care nu au domiciliul in circumscriptia scolara

 

Programul de primire si validare a cererilor:

-      8.00 – 18.00 - de luni pana vineri, conform calendarului

 

Calendarul:

Data limita/ perioada : 28 martie 2022

Evenimentul : Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare

 

Data limita/ perioada : 29 martie 2022

Evenimentul : Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate, consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi

 

Data limita/ perioada :30 martie – 8 aprilie 2022

Evenimentul : Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar  

Pentru copiii care au frecventat grădinița:  

• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;  

• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz  

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:  

• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/ transmise de părinți

pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;  

• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicareaprogramării pentru participarea la evaluare;  

• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;  

• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;  

• soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar

 

Data limita/ perioada : 11 aprilie – 10 mai 2022

Evenimentul : 

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor  

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă  

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

 

Data limita/ perioada :13 – 25 mai 2022

Evenimentul : Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 

Data limita/ perioada : 31 mai – 7 iunie 2022

Evenimentul : A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.03.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dragi părinți,

Vă atașăm ordinul privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar - Clasa pregătitoare!

Aveți cuprinse în Metodologie: condițiile de înscriere, alegerea unității la care va fi înscris copilul, procedura de înscriere, prima etapă de înscriere, a doua etapă de înscriere. 

Succes!

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : marţi , 8 martie 2022 , 12:07
ANUNŢ CONCURS 1 POST ADMINISTRATOR FINANCIAR

 

ANUNŢ

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu, Snagov, judetul Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR, temporar vacantcu studii superioare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de contabil, contabil-şef, în data de 24.03.2022, ora 10.00.

Data limită, până la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs, este de 14.03.2022 ora 15.00

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel. 021 3521997

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011.

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii (absolvirea unei instituții de învățământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat)
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Cunoştinţe de accesare platformă FOREXEBUG, REVISAL, EDUSAL;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Atribuţii principale ale postului:

 • Atributii conform fisei postului si Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

Concursul constă în:

 • probă scrisă - 2 h
 • probă practică - 1 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de contabil/ contabil șef;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

TEMATICA:

1.                            Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la: 

 • Contabilitatea activelor fixe;
 • Înregistrarea amortizării;
 • Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.

2.                            Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice

3.                            Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor

4.                            Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

5.                            Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar

6.                            Exercitarea controlului financiar preventiv

7.                            Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

BIBLIOGRAFIE:

o    Legea nr. 153/ 2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

o    Legea contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Legea nr. 500/b2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

o    Ordinul nr 1139/ 2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

o    Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Decret nr 209/ 1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;

o    OMFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;

o    Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/ 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o    Ordin 2021/ 2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/ 2005;

o    Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice;

o    Ordinul nr 1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o    OUG nr. 114/ 2018;

o    Ordonanța nr119/ 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

o    ORDIN Nr. 2634/ 2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

o    Legea nr 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;

o    OMFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

o    Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

o    OUG 158/ 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

o    Ordinul nr 629/ 2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

o    HG423/ 2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES integrați în învățământul de masă

o    Ordinul nr1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

o    Ordinul nr 720/ 2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

o    OMFP 517/ 2016 - FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;

o    Hotărârea nr1395/ 2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale;

o    ROFUIP aprobat prin OMEN nr. 5447/ 31.08.2020, privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar,

 

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs /  Data / perioada /Observaţii

Publicarea anunţului : 07.03.2022  -  Afisare la avizierul scolii, Monitorul Oficial

Depunerea dosarelor de înscriere : 08 – 14.03.2022, pana la ora 15.00 - La secretariatul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Verificarea şi validarea dosarelor : 22.03.2022, pana la ora 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor finale : 23.03.2022, 13.00 - 16.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba scrisă : 24.03.2022, ora 10.00 – 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluarea lucrărilor : 24.03.2022, ora 12.00 – 12.30  - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea rezultatelor : 24.03.2022, ora 12.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestaţiilor : 24.03.2022, ora 12.30 – 13.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 24.03.2022, ora 13.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba practica : 24.03.2022, ora 13.30 – 14.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluare : 24.03.2022, ora 14.30 – 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

Afişarea rezultatelor : 24.03.2022, ora 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

Depunerea contestaţiilor : 24.03.2022, ora 14.30-15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 24.03.2022, ora 15.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Interviul : 24.03.2022, incepand cu ora 15.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afisare rezultate finale : 24.03.2022, ora 18.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

94 articole
Recomandate
sâmbătă , 22 iunie 2024 , 22:00
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00