Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 9 aprilie 2021 , 10:08
Anunt - Organizarea concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR SEF

ANUNŢ

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu, Snagov, judetul Ilfov  anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR SEF, cu studii superioare, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat,   în data de 05.05.2021, ora 10.00.

Data  limită,  până  la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs,  este de 29.04.2021, ora 14.00

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel. 021 3521997

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011.

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii (absolvirea unei instituții de învățământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat)
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Cunoştinţe de accesare platformă SIIIR, REVISAL, EDUSAL;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Constituie un avantaj experienţa în funcţia de secretar  într-o instituţie de  învăţământ cel puțin 1 an.

Atribuţii principale ale postului:

 • Atributii conform fisei postului si Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului

Concursul constă în:

 • probă scrisă -1 h
 • probă practică -0.30 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de secretar sef      ;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE:

1.      LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

2. ORDIN nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

3. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

4. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ; 

5. Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs

Data / perioada

Observaţii

Publicarea anunţului

Pana la 10.04.2021

Afisare la avizierul scolii, Monitorul Oficial

Depunerea dosarelor de înscriere

 

 

 

Pana la 29.04.2021

 ora 900-1200

 

 

La secretariatul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Verificarea şi validarea dosarelor

04.05.2021 ora 1300

 

Proba scrisă

05.05.2021

ora 10:00-11:00

 

Probă practică – utilizarea PC-ului

05.05.2021

11:30-12:00

 

Interviu

05.05.2021

 ora 14.00

 

Afişarea rezultatelor

05.05.2021

ora 16:00

 

Depunerea contestaţiilor

06.05.2021

09.00-12:00

 

Afişarea rezultatelor finale

07.05.2021

ora 10:00

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, tel. 021 3521997

 

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : marţi , 23 martie 2021 , 16:29
Simulare BACALAUREAT 2021 - Subiecte si bareme

Subiectele si baremele  de la Simulare BACALAUREAT 2021 se pot descarca de aici : subiecte_si_bareme

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 19 martie 2021 , 10:49
Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar

89 articole
Recomandate
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00